обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 18.09.2001 

Який мінімальний відсоток у створення спільного підприємства може вносити одна сторона (Україна). Як відбувається створення спільного підприємства, а саме товариства з обмеженою відповідальністю.
 


Відповідно до Закону "Про режим іноземного інвестування" обмеження встановлені щодо частки іноземного інвестора для отримання господарським суб'єктом статусу підприємства з іноземними інвестиціями іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків. Питання створення, діяльності та її припинення господарських товариств в Україні регулюється Законом “Про господарські товариства”, який і визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників. Цей закон поширюється на всі випадки створення і функціонування господарських товариств в Україні, в тому числі і товариств з обмеженою відповідальністю. Стаття 3 названого Закону встановлює, що іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України. Стаття 52 Закону вимагає, що статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю не може бути меншим суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. Тобто українська сторона може обрати будь-який розмір мінімальної частки з урахуванням згаданих положень. Однак при цьому варто звернути увагу на те, що розмір частки, а відповідно і кількість належних голосів при голосуванні на зборах учасників, впливає на участь в управлінні товариством, прийнятті рішень з багатьох питань тощо. Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є установчий договір і статут. Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю проводиться відповідно до Порядку державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою КМУ №740 від 25 травня 1998 р.

 


Как составить договор о китайских инвестициях в Украине в виде готового продукта (товара)? Существуют ли какие-либо льготы для товарных инвестиций?
 


Істотними умовами (тобто такими, без яких він вважається неукладеним) інвестиційного договору є його предмет, кількісні та якісні характеристики предмету інвестицій, форма та об'єкт інвестування, ціна договору, строки інвестиційного договору. Також інвестиційним договором необхідно врегулювати питання форми платежу, визначення поняття виконання та прийняття виконання, відповідальність сторін за порушення умов договору, порядок розгляду спорів, що виникають у зв'язку з виконанням договорів, обставини, що звільняють сторони від відповідальності, страхування інвестиційних ризиків і обов'язки сторін щодо цього, способи забезпечення сторонами виконання договірних зобов'язань. Можна включати в інвестиційний договір і організаційні, побутові та інші умови, пов'язані з інвестиційною діяльністю. Відповідно до статті Закону “Про режим іноземного інвестування” іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Законом “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”, яким було припинено дію Закону “Про іноземні інвестиції, що встановлював пільги для спільних підприємств, встановлено, що на території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представництва нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій. Підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, а також об'єкти (результати) спільної діяльності на території України за участю іноземних інвестицій без створення юридичної особи, в тому числі на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво, сумісну діяльність тощо, підлягають валютному регулюванню та оподаткуванню за правилами, встановленими законодавством України з питань валютного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій (статті 1, 2 Закону). Цей Закон не поширюється на правовідносини, визначені Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".

 


Какие есть договора касательно ценных бумаг?
 
 
 


Договоры, которые имеют отношение к ценным бумагам, можно разделить на такие группы:

 

  1. связанные с выпуском ценных бумаг: например, учредительные договоры акционерных обществ, договоры, обязательства по которым оформляются векселем и пр.;
  2. договоры, связанные с оборотом ценных бумаг: например, купля-продажа, дарение, иная передача акций, договора, связанные с движением векселей (их передача, погашение и т.п.), товарораспорядительные договоры (с использованием коносамента), различные виды покупки и погашения ценных бумаг, эмитированных с целью займа (таких как казначейские обязательства) и пр.;
  3. договоры, связанные с обслуживание оборота ценных бумаг: например, договор с депозитарием.
В зависимости от признания того или иного документа ценной бумагой возможны и иные виды договоров, не попадающих под такую классификацию.

 


Может договор купли-продажи квартиры считаться недействительным, если на момент заключения сделки у продавца был паспорт старого образца (СССР) да и к тому же без второй фотографии (продавцу 35 лет)?
 
 


В соответствии со ст.227 Гражданского кодекса Украины (ГК) договор купли-продажи квартиры обязательно оформляется у нотариуса, который в свою очередь не имеет права его удостоверять, пока не проверит и дееспособность лиц, которые его заключают, а также соответствие договора положениям закона. Несоблюдение требования относительно нотариальной формы договора купли-продажи квартиры влечет за собой его недействительность с последствиями, предусмотренными ст.48 ГК (возврат сторон в состояние, имевшее место до заключения договора). Дееспособность согласно ст.11 ГК возникает у гражданина с момента совершеннолетия, ограничить дееспособность возможно только в судебном порядке, и 35-летний гражданин, в отношении которого нет решения суда о том, что недееспособен или ограниченно дееспособен, считается дееспособным независимо от наличия у него паспорта. Однако нотариус, в соответствии с Законом “Про нотариат”, требует от гражданина документ, подтверждающий его личность, которым в соответствии с Положением о паспорте гражданина Украины и свидетельства о рождении, утвержденного Постановлением Верховной Рады от 26.06.1992 N 2503-12, является именно этот документ. Время действия паспорта гражданина Украины не ограничено. Оформление и замену паспорта гражданин должен производить самостоятельно, то есть инициативу проявляет сам гражданин, а потому и ответственность за несоблюдение сроков замены паспорта и/или вклеивания новой фотографии, предусмотренную ст.197 Кодекса об административных нарушениях, несет сам гражданин. Возвращаясь к поставленному вопросу, следует отметить, что действительность договора купли-продажи квартиры зависеть от соблюдения нотариальной формы (ст.47, 227 ГК), дееспособности гражданина (ст.11 ГК), его законности и отсутствия ущемления прав других лиц (ст.48 ГК). Паспортный вопрос не является основанием для признания недействительным договора, если все условия законности сделки соблюдены.

 


Я торгую на рынке как ЧП и плачу фиксированный патент. Для работы я печатаю прайс-листы, и чтобы как-то узнавали, печатаю в них придуманный мной логотип, раб. тел. и номер стола на рынке. В праве ли я использовать свое название или мне нужно его зарегистрировать?


В соответствии с Законом Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" регистрация знака является правом, а не обязанностью его владельца. Сама по себе регистрация – это условие предоставления охраны в соответствии с законодательством, а не условие использования знака. А поэтому, если владельца знака не интересует вопрос его возможного использования иными лицами, то он может и не регистрировать его. При этом информация, которая указывает на место сбыта товара, как установлено п.2 ст.6 названного закона, не может претендовать на охрану как знак для товаров и услуг. Такая информация, не зависимо от дизайна ее исполнения, т.е. наличия особого знака, скорее попадает под определение рекламы, которое содержит ст.1 Закона “О рекламе”. Рекламу регистрировать не надо.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000