обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

Дата выпуска - 14.02.2002 

Содержание выпуска
  1. Обособленное подразделение.
  2. Порядок регистрации ООО.
  3. Развод. Раздел квартиры.
  4. Просроченная задолженность.
  5. Деньги в долг.
  6. Гражданство Украины.

Предприятие, на котором я работаю, является обособленным подразделением Компании (государственной). Согласно Уставу Компании все решения о создании, ликвидации и.т.п. решаются на правлениях Компании. Каким образом Компания должна действовать по отношению к нашему обособленному подразделению, если по итогам года наше подразделение будет признано не рентабельным и как выход Компанией будет предложено акционироваться? (Но наше подразделение еще молодое (1 год) и естественно работники, и администрация против таких действий со стороны Компании.) Каким образом возможно противостоять решению правлению Компании или же отложить этот вопрос на более длительное время, с возможностью проявить себя?

*     *     *

Відповідно до положень статті 7 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них. А це означає що питання створення підрозділів рівно як і визначення доцільності мати підрозділи взагалі належить до компетенції власників підприємство, яке створили свої підрозділи. Створення і ліквідація (закриття) підрозділів охоплюється поняттям реорганізації підприємства (його структурної перебудови), яке провадиться за рішенням власника. Відокремлений підрозділ не є самостійним утворенням і не наділений правом вирішувати доцільність свого існування, в тому числі протидіяти своїй ліквідації (закриттю), якщо таке право не надане йому головним підприємством, яке його утворило, про що має бути зазначено у статуті головного підприємства та/або положенні про підрозділ. Положення статуту підприємства становлять його правоздатність, а тому підлягають неухильному дотриманню протягом існування і діяльності головного підприємства та всіх його відокремлених підрозділів. Тому підрозділ мати виконувати розпорядження головного підприємства відповідно до його установчих документів.

 


Каков порядок регистрации ООО?

*     *     *

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Державна реєстрація проводиться відповідно до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740. Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи власник (власники), уповноважений ним (ними) орган чи особа (заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) подають до органу державної реєстрації:

  1. установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства: рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності;
  2. реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію (додаток 1 до цього Положення);
  3. документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
  4. документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.
Органи чи фізичні особи, уповноважені власником (власниками), засвідчують свої повноваження документально.

Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу засновнику у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майна, про спільну діяльність, установчий договір тощо).

Якщо засновником (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію. Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано в МЗС. У разі коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом.

Установчі документи складаються державною чи іншою мовою, підписуються засновником, прошиваються і пронумеровуються. Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених в установленому порядку.

Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік у органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копія установчих документів (для юридичної особи). Термін взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності органами державної податкової служби, за наявності цих документів, не повинен перевищувати двох днів.

Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає відповідному органу внутрішніх справ копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірники зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і додаткового погодження не потребують, а також документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України. На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести до статутного фонду не менше 30 відсотків вказаного в установчих документах вкладу. Внесення до статутного фонду грошей підтверджується документами, виданими банківською установою.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім того, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

 


Мой муж подал на развод. Я согласна развестись. Но меня интересует мое право на квартиру, в которой мы проживаем вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Ситуация следующая: Квартира эта родителей мужа, приватизирована его родителями и моим мужем. После чего родители подарили свою часть квартиры своему сыну, моему мужу и оформили документы на право собственности на квартиру на него (июль 1993 года). Женаты мы с октября 1991 года, но до оформления вышеуказанных документов в данной квартире прописана не была (была прописана в другом городе, где проживала с мужем 1991-1992 годах). Какие права у меня при разводе на данную квартиру. Я боюсь, что после развода, в один прекрасный день, мне скажут: "выбирайся, квартира продана". Дети после развода останутся со мной. Как мне поступить, что требовать?

*     *     *

Відповідно до статті 24 Кодексу про шлюб і сім'ю майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ним під час шлюбу в дар або в порядку успадкування, є власністю кожного з них. Таким чином, оскільки учасниками приватизації були три особи, одна третина, яку отримав чоловік у зв'язку з його участю у приватихзації кваритири батьків набута ним в період шлюбу, і є спільною власністю подружжя відповідно до статті 22 Кодексу про шлюб і сім'ю. Положення вказаної статті установлюють, що майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його спільною сумісною власністю. Кожен з подружжя має рівні права володіння, користування і розпорядження цим майном. Дві третини квартири, які відповідно до участі у приватизації отримали батьки чоловіка, подаровані чоловікові, і тому підпадають під категорію роздільного майна. Після розлучення дружина може претендувати лише на ту частку, що набута чоловіком за приватизацією.

Відповідо до статті 77 Кодексу про шлюб і сім'ю за життя батьків діти не мають права на їх майно, так само як і батьки не мають права на майно дітей. І тому при вирішенні питання про поділ майна подружжя, що розлучається, враховуються інтереси дітей, а це не обов'язково означає виділення їм частки з мана батьків, і це питання вирішується судом відповідно до конкретних обставин справи.

Нагадаємо відвідувачам, що з 1 січня 2003 року вступає в силу положення нещодавно прийнятого Сімейного кодексу України, і саме ним будуть регулюватися відносини, які виникатимуть після цієї дати.

 


Приобрели товар на определенную сумму. В качестве гарантии оплаты выдали вексель на эту сумму. Вексель к оплате нам практически никто не предъявит. Как закрыть (списать) сложившуюся задолженность?

*     *     *

Відповідно до пп.12.3.1. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, безнадійна заборгованість відноситься на валові витрати кредитора, у разі якщо термін позовної давності за відповідною угодою з дебітором минув до моменту набрання чинності цим Законом. У випадках коли термін позовної давності за кредитною угодою не минув на момент набрання чинності цим Законом, безнадійна заборгованість відшкодовується за рахунок страхового резерву та включається до складу валових витрат у порядку, передбаченому іншими підпунктами цього пункту. При цьому валовий доход дебітора збільшується на суму його заборгованості, по якій минув термін позовної давності у відповідний податковий період.

Якщо заборгованість було оформлено векселем та такий вексель було опротестовано відповідно до положень чинного законодавства, застосовуються положення пп. 12.3.2 зазначеного закону, а саме, безнадійна заборгованість за угодами, що передбачають виставлення векселя на користь кредитора в якості забезпечення боргових зобов'язань дебітора, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за умови, якщо опротестований у неплатежі вексель залишається непогашеним протягом 30 календарних днів з моменту його опротестування та векселеотримувач порушив справу про банкрутство векселедавця у арбітражному суді. При цьому валовий доход векселедавця збільшується на суму опротестованого в неплатежі векселя у податковому періоді, на який припадає 30-й календарний день з моменту опротестування такого векселя. Тому по закінченні строків давності, дебітор має включити прострочену заборгованість до складу валового доходу відповідного періоду. Загальний строк давності встановлений статтею 71 Цивільного кодексу становить три роки.

 


Я хочу дать в долг 500 у.е. под проценты. Расскажите, пожалуйста, как лучше всего оформить это юридически, чтобы потом без особых проблем получить свои деньги и проценты по ним?

*     *     *

Відносини з надання грошей у борг підпадають під ознаки договору позики, відносини по якому регулюються положеннями глави 32 Цивільного кодексу України (далі – ЦК). Відповідно до статті 374 ЦК за договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність (в оперативне управління) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або рівну кількість речей того ж роду і якості. Договір позики вважається укладеним у момент передачі грошей або речей. Договір позики на суму понад п'ятдесят карбованців повинен бути укладений у письмовій формі. Замість двостороннього договору може бути оформлено розписку про отримання грошей в борг. Обов'язково слід зазначити письмово хто позичає і хто надає гроші, їх суму, строк повернення. Якщо сторони застосовують поняття “умовної одиниці”, необхідно зазначити, якій з існуючих валют дорівнює така одиниця, оскільки довести потім що на увазі малися долари може буди складно через заперечення однієї зі сторін, адже поняття “умовна одиниця”, яке б не викликало сумнівів, законодавство не містить. Звернемо увагу на те, що оплата у вигляді відсотків за користування грошима за договорами позики між громадянами є незаконною, оскільки суперечить законодавству. Тому умова про сплату відсотків за договором позики є недійсною. Відповідно до цього, якщо позичальнику доведеться захищати свої інтереси в судовому порядку, то відшкодуванню на його користь підлягатиме тільки сума грошей, яку він позичив. Відсотки за користування грошима він не одержить.

 


Я являюсь гражданкой России. Собираюсь переехать на Украину к мужу (гражданин Украины). Как я могу получить гражданство Украины и куда я могу обратиться за подробными объяснениями, живя в Москве.

*     *     *

Відповідно до статті Закону України "Про громадянство України", набуття громадянство особою через її прийняття до громадянства України пов'язується з безперервним проживанням на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років. Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті. Тому особа, яка не проживає на території України, не відповідає вимогам, які встановлено в якості умов набуття громадянства України.

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, покладені законом на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи, щодо осіб, які постійно проживають за кордоном.

 

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000