обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

Дата выпуска - 24.05.2002 

Содержание выпуска
  1. Нанесение ущерба здоровью несовершеннолетним.
  2. Наследство на акции.
  3. Права бабушки и дедушки.
  4. Установление отцовства.
  5. Срок исковой давности.
  6. Долг Сбербанка СССР.

Моей дочери 6 лет, ей проткнул глаз мальчик 6 лет. Девочка перенесла одну сложную операцию и лежала в больнице под наблюдением врачей на удаление глаза. Теперь требуется еще одна операция, которая очень дорогая. Родители мальчика отказываются помочь в лечении. Как нам быть в такой ситуации?

*     *     *

Відповідно до статті 446 Цивільного кодексу України за шкоду, заподіяну неповнолітнім, який не досяг п'ятнадцяти років, відповідають його батьки (усиновителі) або опікун, якщо не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. Якщо неповнолітній, який не досяг п'ятнадцяти років, заподіє шкоду в той час, коли він перебував під наглядом учбового, виховального або лікувального закладу, вони несуть майнову відповідальність за шкоду, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їх вини. На підставі положень цієї статті батьки постраждалої дівчинки можуть звернутися в суд з позовною заявою до батьків хлопчика, або до учбового закладу, якщо випадок стався під час перебування там дітей. Крім доказів заподіяння ушкодження ока дівчинки (медичної довідки, заключення медексперта тощо) необхідно заздалегідь визначитись із засобом доказування факту заподіяння ушкодження саме цим хлопчиком. Це можуть бути показання свідків.

 


Можно ли получить наследство ( акции ) до истечения обще установленного срока - 6 мес. Как известно, ч. 2 ст. 561 ГК говорит, что : "При наследовании по закону, как и по завещанию свидетельство может быть выдано и ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если в государственной нотариальной конторе имеются данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет". Но, правила этой статьи нотарус ( по бывшему месту жительства наследодателя), как впрочем говорят и другие нотариусы и судья ( если например,подать на раздел имущества в суд) не применяют. Почему? Есть ли возможность, если есть, то каким конкретно способом получить наследство раньше 6 месяцев? Какие нужны документы и к кому можно обратиться?

*     *     *

Можливість застосування частини 2 статті 561 Цивільного кодексу України є досить спірним через частину 3 цієї ж статті, відповідно до якої свідоцтво про право держави на спадщину в усіх випадках видається не раніше як через шість місяців з дня відкриття спадщини. Порівнюючи зміст частин 2 і 3 статті 561 Цивільного кодексу України можна дійти висновку, що, хоча при спадкоємстві як за законом, так і за заповітом свідоцтво може бути видане і раніше закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, якщо в державній нотаріальній конторі є дані про те, що, крім осіб, що заявили про видачу свідоцтва, інших спадкоємців немає але при цьому свідоцтво про право держави на спадщину в усіх випадках видається не раніше як через шість місяців з дня відкриття спадщини. Виходить, що видати свідоцтво на право спадщини державний нотаріус відповідно до законодавства може не раніше 6 місяців. До того ж, правила вчинення нотаріальних дій покладають на нотаріуса обов'язок дотримання законності, а відповідно й виключення можливості спірних ситуацій. За таких умов для забезпечення законності і обґрунтованості нотаріальних дій нотаріус вимушений дотримуватися шестимісячного терміну, встановленого статтею 561 Цивільного кодексу.

 

 


Моя подруга умерла в марте, так и не успев разойтись с мужем. А на ее родителей обрушилось еще одно горе: ее муж забрал ребенка и живет с ним у своих родителей, а когда родители жены пришли проведать внучку - им даже не показали ребенка и не пустили на порог. Запретили когда либо приходить повидать внучку. Подскажите пожалуйста, есть ли выход из такой ситуации для родителей подруги - они многого не просят, лишь бы им разрешили иногда видется с внучкой.

*     *     *

Відповідно до статті 65-1 Кодексу про шлюб і сім'ю дід і баба мають право спілкуватися з своїми неповнолітніми онуками. В разі відмови батьків від надання діду чи бабі можливості спілкуватися з онуками органи опіки і піклування можуть зобов'язати батьків надавати діду і бабі побачення з онуками в порядку, встановленому цими органами, якщо такі побачення не перешкоджають нормальному вихованню дитини. У тих випадках, коли батьки не підкоряються рішенню органу опіки і піклування, дід і баба вправі звернутися за вирішенням спору до суду.

Положення вказаної статті повною мірою стосуються як обов'язку дозволяти спілкування с онуками для батьків, так і для інших осіб, в яких перебувають неповнолітні діти, таких як баба і дід іншого з батьків.

Коли згоди щодо спілкування з онукою не можливо досягнути, дід і баба можуть захистити свою права в судовому порядку. Спори щодо дитини розглядаються судом за місцем її проживання.

 

 


На данный момент я беременна, отец моего ребенка - женат, но в процессе развода, но боюсь что мы не успеем расписаться до рождения ребенка, и меня интересуе такой вопрос: для того чтобы оформить на отца опекунство необходимо ли быть с ним расписаной официально или нет? И какие права у отца моего ребенка в случае не оформления опекунства?

*     *     *

Встановлення походження дитини від батьків, які не перебувають між собою в шлюбі регулюється відповіджно до статті 53 Кодексу про шлюб і сім'ю. Походження дитини від батьків, які не перебувають між собою в шлюбі, встановлюється шляхом подачі спільної заяви батьком і матір'ю дитини в державні органи реєстрації актів громадянського стану. В разі народження дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі, при відсутності спільної заяви батьків батьківство може бути встановлене в судовому порядку за заявою одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, особи, на утриманні якої знаходиться дитина, а також самої дитини після досягнення нею повноліття.

Відповідно до статті 55 Кодексу про шлюб і сім'ю, якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, запис про матір дитини провадиться за заявою матері, а запис про батька дитини - за спільною заявою батька і матері дитини, або батько записується згідно з рішенням суду. В разі смерті матері, визнання матері недієздатною, позбавлення її батьківських прав, а також при неможливості встановити місце її проживання, запис про батька дитини провадиться за заявою батька. Тобто запис про батьків дитини не залежить від того, чи перебувають вони в зареєстрованому шлюбі, а скоріше залежить від наявності батьків та можливості підтвердження відомостей про них. Як наголошую стаття 57 Кодексу про шлюб і сім'ю, діти, походження яких встановлено за спільною заявою батьків або за рішенням суду, мають ті ж права і обов'язки щодо батьків та їх родичів, що й діти, які народилися від осіб, які перебувають у шлюбі.

Батько і мати мають рівні права та обов'язки щодо своїх дітей. Батьки користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки щодо своїх дітей і у випадках, коли шлюб між ними розірвано.

 

 


В ноябре 1998 году предприятием был эмитирован простой вексель со сроком платежа "по предъявлению". В течение года данный вексель предъявлен к платежу не был. В 2001 году векселедержателем, с целью взыскания задолжености по векселю, была направлена претензия с требованием оплатить, требование выполнено не было, а в настоящее время (апрель 2002 года) вхозяйственном суде рассматривается иск по этому поводу. Судьей поставлен вопрос о сроках исковой давности. Одна сторона считает, что срок исковой давности уже истек, поскольку начинается в день составления вескеля - векселедержатель может потребовать платеж немедленно после получения векселя на руки. Другая сторона считает, что срок исковой давности начинается на следующий день после истечения годичного срока, в течение которого векселедержатель может предъявитель вексель к платежу.

*     *     *

Загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), відповідно до положень статті 71 Цивільного кодексу України, встановлюється в три роки. Перебіг строку позовної давності, як встановлено статтею 76 Цивільного кодексу, починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

У випадку, поставленому у запитанні, про порушення свого держатель векселя міг дізнатися через невиконання платником за векселем своїх зобов'язань, і відповідно, на день складання векселя про те, що платіж за ним не буде здійснено у встановлені строки, було не відомо, а тому і не могло бути відомо про порушення права отримувача платежу за векселем, рівно як і не міг отримувач платежу дізнатися про порушення своїх прав (тобто ситуація, в якій він повинен був дізнатися про порушення права також не можлива). Відповідно до наведеного, право на позов не могло виникнути до пред'явлення векселя для сплати по ньому, а точніше, до факту нездійснення такої сплати. Ситуацію, в якій особа повинна була дізнатися про порушення свого права, можна також вважати непред'явлення векселя до оплати в останній день, можливий для вчинення такого пред'явлення, і відповідно, від цієї дати також може відраховуватись перебіг позовної давності.

Оскільки трирічний строк за статтею 71 Цивільного кодексу встановлено для судового захисту порушеного права, і власне судовий захист неможливий без пред'явлення позову, треба обґрунтувати саме моменти, пов'язані з виникненням права на позов та несплатою по векселю. Після того, як буде доведено, що ці події припадають на конкретну дату, стане можливим обґрунтування початку перебігу строку позовної давності.

Всі інші умови здійснення платежу за векселем (несвоєчасне пред'явлення його до сплати, винні дії кредитора або боржника і т.і.) прямо не стосуються перебігу строків позовної давності, і розглядаються вже при розгляді спору по суті.

 

 


Сейчас вся пресса подсказывает возможность обращения в суд с иском Государству Украина о возврате трудовых сбережений, украденных ним. Моя соседка (85 лет, участник ВОВ, 11 лет не выходит из дому из-за сложного перелома тазовой кости, сегодня увезли в реанимацию Голосеевского р-на Киева) обратилась с иском в суд Печерского района. Судья Умнова отказала о взыскании 2800 гривен, ссылась на ряд правительственных постановлений, предусматривающих поэтапную выплату. Решение суда можно обжаловать в Апелляционный до конца месяца, но Умнова устно сказала, что ничего у вас не получится. Подскажите, что делать?

*     *     *

Відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" та статті 17 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 5 квітня 2002 р. N 471 “Про виплату в 2002 році грошових заощаджень громадян України, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України”, якою передбачено провести у 2002 році виплату громадянам України грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, правонаступником якого є відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", на загальну суму 500 млн. гривень. Для компенсацій грошових заощаджень громадян України відповідно до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" з державного бюджету у 2002 році перераховуються ВАТ "Державний ощадний банк України" (далі - Ощадбанк) кошти в межах, передбачених статтею 17 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік". Кошти, що надійшли на кореспондентський рахунок Ощадбанку, перераховуються до його обласних управлінь відповідно до Порядку проведення у 2002 році установами відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" компенсаційних виплат за грошовими заощадженнями громадян України, що затверджується Ощадбанком за погодженням з Мінфіном. Тому рішення суду про відмову в стягненні ґрунтується на чинному законодавстві, і є законним, оскільки передбачено поетапну виплату коштів.

 

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000